POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU I SKLEPU

www.ai-space.app

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.ai-space.app jest przedsiębiorca Dariusz Ugarenko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SkayTek Software, zarejestrowany w Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Barczewskiego 31, 11-001 Dywity, NIP: PL 739-200-91-97 (dalej: "Administrator"). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 609 220 906 oraz adresem e-mail: admin@ai-space.app.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu oraz klientów SkayTek Software, w tym danych zbieranych w trakcie korzystania z serwisu internetowego, zawierania umów z Administratorem, komunikacji (drogą e-mailową, telefoniczną lub tradycyjną) oraz w zakresie interakcji z fanpage'em Administratora w serwisach społecznościowych, o ile takowe interakcje mają miejsce.
§2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i wyłącznie w celu:
  • Przygotowania i realizacji umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość poprzez sklep internetowy, co jest niezbędne dla wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Dokumentowania realizacji umów, wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, co jest wymagane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa.
  • Podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania przekazane drogą elektroniczną lub obsługi korespondencji tradycyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Wysyłania informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera na adres e-mail użytkownika, który wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Marketingu własnych produktów i usług Administratora drogą tradycyjną, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Wysyłania e-maili z prośbą o ocenę sklepu i/lub towaru/produktu, co jest uzasadnione interesem Administratora w doskonaleniu oferty i zbieraniu opinii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy zawartej na odległość, w tym dostarczenia towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego, wystawienia dokumentów księgowych, dochodzenia roszczeń oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy zawartej na odległość, wystawienia rachunku lub faktury, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz uniemożliwia wykonanie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto, brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia otrzymywanie informacji o promocjach oraz ofertach specjalnych od SkayTek Software.
§3. METODY POZYSKIWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone przez SkayTek Software w następujących sytuacjach:

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu przesłania zapytania.
 2. Rejestracja do otrzymywania newslettera poprzez dedykowany formularz.
 3. Realizacja zamówienia w sklepie online poprzez formularz zamówieniowy.
 4. Podanie danych w procesie przygotowywania i zawierania umowy.
 5. Bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych udostępnionych na stronie internetowej.
§4. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych przez SkayTek Software ogranicza się do zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności:

 1. W przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub kontaktu bezpośredniego: imię, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne inne dane podane dobrowolnie.
 2. W przypadku zapisu na newsletter: imię, adres e-mail.
 3. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy lub siedziba firmy.
 4. W przypadku wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.
 5. W przypadku przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, NIP/REGON.
§5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

SkayTek Software przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do czasu zakończenia współpracy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W przypadku danych gromadzonych w celach kontaktowych, dane te będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, żądania usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w sytuacji, gdy SkayTek Software uzna, że zrealizował prawnie uzasadniony interes.

§6. ODBIORCY DANYCH
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem danych w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez SkayTek Software, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za:
  • Hosting i utrzymanie strony internetowej www.ai-space.app.
  • Zarządzanie i obsługę systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym systemów umożliwiających automatyzację newslettera, wystawianie faktur oraz obsługę zamówień.
  • Prowadzenie pełnej obsługi księgowej i podatkowej.
  • Realizację usług biurowych związanych z działalnością Administratora.
  • Dostarczanie przesyłek kurierskich i pocztowych, w przypadku gdy wymaga tego wysyłka korespondencji tradycyjnej.
 2. W ramach realizacji umów zawieranych przez Użytkowników, dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom świadczącym usługi transportowe, kurierskie, pocztowe oraz obsługującym płatności online, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia operacji zakupowych i dostarczenia zamówionych produktów lub usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w związku z wykorzystywaniem przez Administratora danych rozwiązań informatycznych, których infrastruktura serwerowa znajduje się poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transferu danych do państw trzecich, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2021/914.
 4. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak Google Inc., w celu korzystania z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Maps, Google Search Console, które służą do analizy ruchu na stronie, dostarczania funkcjonalności oraz optymalizacji działania strony internetowej. Dane mogą być również wykorzystywane w ramach systemu reklamowego Google Ads, aby mierzyć skuteczność prowadzonych kampanii reklamowych.
 5. Dane mogą być również udostępniane Facebook Inc. w celu zarządzania stroną i kontem Użytkownika w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, a także w zakresie realizacji kampanii reklamowych i mierzenia ich efektywności, co realizowane jest przez zainstalowanie na stronie piksela Facebooka oraz wykorzystanie interfejsu API Konwersji.
 6. Administrator danych informuje, że użytkownicy mają możliwość zarządzania zakresem i poziomem dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez wspomniane podmioty, korzystając z dostępnych narzędzi i ustawień prywatności oferowanych przez te firmy oraz z dodatków do przeglądarek internetowych, które pozwalają na ograniczenie śledzenia aktywności online.
§7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
 1. Podmiotom danych przysługuje szereg praw wynikających z RODO, w tym prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych przetwarzanych przez SkayTek Software.
  • Sprostowania wszelkich nieprawidłowości lub błędów w swoich danych osobowych.
  • Żądania usunięcia danych osobowych, zwłaszcza gdy nie istnieją już podstawy prawne do ich przetwarzania lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, z zastrzeżeniem przepisów wymagających przechowywania danych przez określony czas.
  • Przenoszenia danych osobowych, które zostały udostępnione w oparciu o zgodę lub w związku z wykonaniem umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • Cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, w przypadkach gdy przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także do żądania ograniczenia przetwarzania.
  • Niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływają na osobę, której dane dotyczą.
  • Otrzymania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, w tym o administratorze danych, celach i sposobach przetwarzania, treści przetwarzanych danych, ich źródłach oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 2. W celu wykonania swoich praw, w tym uzyskania informacji lub dokonania korekty danych osobowych, podmioty danych mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.
 3. Podmioty danych mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargę można złożyć zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną, na adres siedziby UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz przysługujących praw można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.
§8. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK)
 1. Serwis internetowy www.ai-space.app stosuje technologię plików cookies (ciasteczek), aby dostarczać usługi najwyższej jakości i dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na użycie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies mogą być kategoryzowane jako tymczasowe lub trwałe:
  • Tymczasowe cookies (sesyjne) są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej.
  • Trwałe cookies pozostają zapisane na urządzeniu Użytkownika również po opuszczeniu Serwisu i mogą zawierać informacje takie jak hasło lub login, co ułatwia kolejne logowania oraz zapamiętywania ustawień wybranych przez Użytkownika.
 3. SkayTek Software wykorzystuje pliki cookies w celach:
  • Dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, co jest realizowane przez cookies funkcjonalne.
  • Tworzenia analiz i statystyk, które pomagają zrozumieć sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze stron serwisu, co pozwala na ciągłe udoskonalanie struktury i zawartości serwisu.
  • Realizacji działań marketingowych i remarketingowych, w tym kierowania spersonalizowanych treści reklamowych do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.
 4. Informacje uzyskane za pomocą cookies są wykorzystywane do celów statystycznych i analizy globalnego ruchu Użytkowników Serwisu, co umożliwia optymalizację działań marketingowych i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Dane zgromadzone za pomocą plików cookies nie są powiązywane z danymi osobowymi podanymi przez Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu, zawierania umowy lub nawiązywania kontaktu z Administratorem danych.
§9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
 1. Użytkownik, odwiedzając stronę Serwisu www.ai-space.app, ma możliwość akceptacji wykorzystania plików cookies zgodnie z opisanymi celami, odrzucenia ich stosowania lub wyrażenia zgody jedynie na wybrane rodzaje cookies.
 2. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad plikami cookies i może w każdym momencie usunąć i/lub zablokować ich działanie w swojej przeglądarce internetowej. Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji ustawień dostępnych w używanej przeglądarce.
 3. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności niektórych sekcji Serwisu, zwłaszcza tych, które wymagają zapisanych preferencji użytkownika czy danych logowania (cookies funkcjonalne). Niektóre pliki cookies są istotne dla zachowania pełnej funkcjonalności Serwisu i jego prawidłowego wyświetlania na różnych rodzajach urządzeń.
 4. Aby zarządzać ustawieniami cookies, Użytkownik może skorzystać z opcji dostępnych w obecnie używanej przeglądarce internetowej. Instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookies są dostępne na stronach wsparcia technicznego dostawców poszczególnych przeglądarek, między innymi:
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. SkayTek Software zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies w przypadku konieczności dostosowania ich do nowych rozwiązań technologicznych, zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony prywatności lub w przypadku zmiany sposobu, zakresu lub celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronach Serwisu, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają innej formy powiadomienia lub okresu wejścia w życie zmian.
 3. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do regularnego przeglądania Polityki Prywatności i Polityce Cookies, aby na bieżąco być informowanymi o wszelkich zmianach i ich potencjalnym wpływie na sposób korzystania z Serwisu oraz przetwarzania ich danych osobowych.
 4. Kontynuacja korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności i/lub Polityce Cookies oznacza akceptację tych zmian przez Użytkownika.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙