Zasady i Warunki Handlowe

SERWISU I SKLEPU

www.ai-space.app

Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz usług świadczonych przez SkayTek Software (dalej „SkayTek Software” lub „Usługodawca”).

§1. AKCEPTACJA REGULAMINU
 1. Niniejszy Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Tobą (dalej „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a SkayTek Software ("my" lub "nas"). Warunki niniejsze regulują korzystanie przez Użytkownika z witryny internetowej www.ai-space.app (dalej „Strona”), w tym wszystkich treści, funkcji i usług dostępnych na lub za pośrednictwem Strony.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dostępnej na www.ai-space.app/pl/PrivacyPolicy. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.
§2. AKTUALIZACJA REGULAMINU
 1. SkayTek Software zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie.
 2. Kontynuacja korzystania ze Strony po aktualizacji Regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian. SkayTek Software zaleca Użytkownikom regularne zapoznawanie się z Regulaminem w celu śledzenia wszelkich zmian.
§3. DOSTĘP DO STRONY I ZABEZPIECZENIE KONTA
 1. SkayTek Software może zmodyfikować lub wycofać Stronę lub oferowane przez nią usługi bez uprzedzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niedostępność Strony.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do Strony oraz za informowanie osób korzystających ze Strony poprzez połączenie internetowe Użytkownika o obowiązującym Regulaminie.
 3. Podanie danych rejestracyjnych lub innych informacji wymaganych w procesie korzystania ze Strony jest warunkiem świadczenia usług przez SkayTek Software. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania informacji prawdziwych, aktualnych i kompletnych.
 4. W przypadku utworzenia konta przez Użytkownika, dane takie jak nazwa użytkownika i hasło są traktowane jako poufne, a ich ujawnienie osobom trzecim jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia SkayTek Software o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa.
§4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony, w tym do treści, funkcji, oprogramowania, tekstów, grafik, materiałów wideo i audio oraz ich selekcji i układu, a także wszelkie materiały SkayTek Software (dalej „Treści”), należą do SkayTek Software, jej licencjodawców lub dostawców tych materiałów i są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Strony ani Treści poza tymi wyraźnie przyznanymi w Regulaminie. Nieuprawnione wykorzystanie Strony lub Treści może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw i jest zabronione.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań takich jak modyfikacja, kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie, odsprzedaż, przechowywanie w bazach danych lub tworzenie kopii Treści bez uprzedniej pisemnej zgody SkayTek Software.
§5. ZNAKI TOWAROWE
 1. Nazwa SkayTek Software, logo oraz wszelkie związane z nimi znaki towarowe są własnością SkayTek Software i są chronione prawem. Ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody SkayTek Software jest zabronione.
§6. ZABRONIONE DZIAŁANIA
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony wyłącznie w sposób zgodny z prawem i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zabronione jest wykorzystywanie Strony do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, w celach reklamowych lub promocyjnych bez zgody SkayTek Software, a także do działań mogących zakłócić funkcjonowanie Strony lub korzystanie z niej przez inne osoby.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących przeciążyć, uszkodzić Stronę lub uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z niej, w tym do nieużywania automatycznych systemów do monitorowania lub kopiowania treści ze Strony bez uprzedniej zgody SkayTek Software, oraz do niepróbowania uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub jej części.
§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu właściwemu dla siedziby SkayTek Software i w przypadku sporów będzie rozstrzygany przez właściwe organy sądowe.
 2. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia dotyczące Regulaminu prosimy kierować do SkayTek Software za pośrednictwem kontaktu dostępnego na Stronie.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙